Thursday, March 25, 2010

Swallow-tailed Kite - Elanoides forficatus

Swallow-tailed Kite - Elanoides forficatus